Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania MOPSZadania MOPS-u:
1. Diagnozowanie potrzeb ludności miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej.
2. Opracowywanie planów analizy statystycznej.
3. Sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu pomocy społecznej.
4. Opracowywanie planów finansowo-rzeczowych i budżetu.
5. Wydawanie decyzji administracyjnych I-szej instancji z zakresu pomocy społecznej.
6. Współdziałanie z placówkami, instytucjami, organami na odcinku realizacji zadań pomocy społecznej.
7. Praca socjalna.

Realizacja zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
2. udzielanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
4. przyznawanie pomocy rzeczowej,
5. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
6. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
7. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
8. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
9. pokrywanie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
10. zapewnienie środków wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji ww. zadań,
11. przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych,
12. inne zadania pomocy społecznej wynikające z potrzeb.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych oraz przysługujących do nich dodatków,
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby do tego uprawnione,
5. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
8. inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:25
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:30
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Jolanta Rakowska
Artykuł był czytany: 3066 razy