Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o Dodatku Energetycznym

Komu przysługuje dodatek energetyczny; Wysokość dodatku energetycznego

Komu przysługuje dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, przez którego należy rozumieć osobę:

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2133 ze zm.),

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektryczne.

Niespełnienie jednego z tych trzech wymogów powoduje, że dodatek energetyczny nie może zostać przyznany. Zarówno decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jak i umowa z przedsiębiorstwem energetycznym muszą być zawarte na tą samą osobę.

 

Wysokość dodatku energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego określa obwieszczenie Ministra Energii, zgodnie z którym od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc,

składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc,

składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Dodatkowe informacje

Dodatek energetyczny przyznawany jest na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Świadczenie przyznawane jest od miesiąca złożenia kompletu dokumentów, na okres przyznanego dodatku mieszkaniowego, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia, ponieważ od 1 maja ulega zmianie jego wysokość określana przez Ministra Energii. Wtedy też w maju należy złożyć kolejny wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

Wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS w RATUSZU przy ul. Rynek 3, III piętro, pokój 311, w godz. 7:30 – 15:30 codziennie oprócz czwartku. Pełnej informacji udziela pracownik MOPS pod numerem tel. 87/ 307 09 72.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.),

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M. P. z 2019 r., poz. 402),

Uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Data powstania: wtorek, 11 lut 2020 13:56
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2020 13:59
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Denkiewicz
Artykuł był czytany: 70 razy