Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

I. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. posiada poziom wykształcenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, tj. m.in.:

– dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

– dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 roku studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki rodzinne lub

– dyplom ukończenia przed 1 stycznia 2007 roku wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub

– dyplom uzyskania do dnia 1 stycznia 2008 roku tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

 1. posiada obywatelstwo polskie;

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

II. Preferowane cechy osobowościowe:

 1. Sumienność, dokładność,

 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów,

 3. Organizacja i umiejętność samodzielnej pracy,

 4. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

 5. Kreatywność,

 6. Komunikatywność,

 7. Otwartość na nowe wyzwania.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

 2. Znajomość specyfiki samorządu terytorialnego,

 3. Znajomość przepisów KPA, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

IV. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu i na wniosek uprawnionych instytucji,

 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkańców regionu w tym w zakresie pieczy zastępczej,

 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 5. Świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej,

 6. Realizacja programów/ projektów pomocowych na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Listy motywacyjny.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe.

 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nieurzędniczym -pracownik socjalny (w przypadku nawiązania umowy o pracę, kandydat przed podjęciem zatrudnienia zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji .

 

Osoby zainteresowane mogą przesłać komplet dokumentów w terminie do 20.07.2020 r. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz lub dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu (pokój 313).

Informacje można uzyskać telefonicznie: 87 307 09 72.

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. Złożone dokumenty nie będę odsyłane – zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Jolanta Rakowska

Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 13:01
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 13:02
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Łukasz Denkiewicz
Artykuł był czytany: 124 razy