Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd

 

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Podstawa prawna: przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 i 178 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego lub kuratora:

Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

 

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

    • posiadać obywatelstwa polskie,

    • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

    • korzystać z pełni praw publicznych,

    • być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,

    • nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

    • mieć nieposzlakowaną opinię. 

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

 

Wymagane dokumenty:

    1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

    2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

    3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

    4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzyszu.

 

 

Data powstania: środa, 26 sty 2022 08:23
Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 08:42
Opublikował(a): Maciej Kosiorek
Zaakceptował(a): Maciej Kosiorek
Artykuł był czytany: 312 razy