Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

informacje bieżące

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzajacych do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
* osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
* obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Pomoc społeczną udziela się na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:
1) ubóstwa,
2) sieroctwa,
3) bezdomności,
4) bezrobocia,
5) niepełnosprawności,
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7) przemocy w rodzinie,
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10)braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
11)trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu zakładu karnego,
13)alkoholizmu lub narkomanii,
14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przy ubieganiu się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej musi być spełnione przede wszystkim kryterium dochodowe (netto) określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tak dla osób samotnie, jak i wspólnie gospodarujących, tj.:
* osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty - 461 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej";
* osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 316 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
* rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej " kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych wyżej pkt 2 - 15


Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:05
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sie 2003 14:21
Data edycji: czwartek, 6 maj 2004 11:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2006 14:36
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Jolanta Rakowska
Artykuł był czytany: 1773 razy
Ilość edycji: 1