Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych

UchwałaUchwała Nr XVI / 257 / 04

Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 23 stycznia 2004 roku

w sprawie zasad przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez gminę.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz. 734, z 2002 roku Nr 216 poz. 1826 i z 2003 roku Nr 177 poz. 1725) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem o którym mowa w
art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/235/03 z dnia 30.12.2003 roku w sprawie zasad przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez gminę.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.Przewodniczący Rady

Wiesław WasilewskiData powstania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:42
Data edycji: środa, 28 sty 2004 09:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2020 10:38
Opublikował(a): Łukasz Denkiewicz
Zaakceptował(a): Jolanta Rakowska
Artykuł był czytany: 2398 razy
Ilość edycji: 1